Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING EXCELSIOR4ALL
Excelsior4All respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw gegevens te beschermen. De verwerking van uw persoonsgegevens is conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de “AVG”). In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe Excelsior4All omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van de bezoekers van de website.

Indien je jonger bent dan 16 jaar, dient een van jouw ouders dan wel jouw wettelijk voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS
Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde natuurlijke persoon bedoeld. Excelsior4All verwerkt onder meer de volgende persoonsgegevens:

– Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam;
– Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
– Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres;
– Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website door middel van cookies;
– Persoonsgegevens die u aan ons versterkt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer en overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
– Persoonsgegevens die u aan ons versterkt door middel van het invullen van een (web)formulier, of als u meedoet aan een (online) actie.

Excelsior4All zorgt er voor dat de (persoons)gegevens die we van u verwerken, zorgvuldig en veilig worden behandeld en verwerkt. Om dit te waarborgen heeft Excelsior4All passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligingen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies

DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN
Excelsior4All kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
– Om onze diensten te verstrekken;
– Voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;
– Voor het behandelen van uw sollicitatie of inschrijving voor een van onze recruitment diensten en events;
– Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren;
– Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
De door u versterkte gegevens worden opgeslagen in ons bestand en worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor u de gegevens aan Excelsior4All heeft versterkt.

Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van de volgende juridische grondslagen:
– Uitvoering van een overeenkomst;
– Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
– Gerechtvaardigd belang;
– Uw toestemming.

BEWAARTERMIJNEN
Bij sollicitaties worden uw gegevens maximaal 4 weken bewaard, tenzij u toestemming hebt gegeven om uw gegevens maximaal 1 jaar te bewaren.

Excelsior4All bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit statement genoemde doeleinden dan wel om aan de wet- en regelgeving te voldoen.

DERDEN
Excelsior4All zal uw gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij:
– De doorgifte geschiedt aan een door Excelsior4All ingeschakelde bewerker. Wij verstrekken slechts de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze externe partijen om hun werkzaamheden uit te voeren;
– Wij op grond van een wettelijke verplichting verplicht zijn uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties zoals de politie of overheidsinstellingen.

Met alle partijen die in opdracht van Excelsior4All uw persoonsgegevens verwerken hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze verwerkersovereenkomst zijn duidelijke afspraken opgenomen over welke gegevens zij verwerken, hoe zij uw gegevens beveiligen en hoe de naleving van deze afspraken kan worden gewaarborgd. In deze verwerkersovereenkomst staan ook de overige AVG vereisten omschreven. Denk hierbij aan voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de verwerkingen.

BEVEILIGING
Excelsior4All heeft passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

UW RECHTEN
Als gebruiker kunt u ons op elk moment verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die wij van u verzamelen. Hiernaast kunt u ook een verzoek indienen voor het wijzigen, aanvullen of verwijderen van deze gegevens. Bovendien kunt u ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij over u verwerken te beperken of uw persoonsgegevens over te dragen, ook wel dataportabiliteit genoemd. Tot slot heeft u altijd het recht om de door u gegeven toestemming weer in te trekken.

U kunt te allen tijde bezwaar maken over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Mocht u niet langer informatie van ons wensen te ontvangen over onze aanbiedingen en/of overige activiteiten, kunt u hier ook een verzoek voor indienen.

VRAGEN, OPMERKINGEN EN KLACHTEN
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy statement of de manier waarop wij uw persoonsgegevens registreren, gebruiken of verwerken, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Niels Redert via info@excelsior4all.nl. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN
Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 30 augustus 2018. Het privacy statement kan wijzigingen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele versie van het privacy statement is altijd te vinden op onze website. Wij raden u daarom aan dit privacy statement geregeld te raadplegen.

Meer nieuws

di 11 juni 2024

Nieuwe gezichten bij Football Memories #5: Annie de Jong

Annie de Jong combineert haar liefde voor de camping (april/oktober) met die voor Excelsior Football Memories.…

Lees meer

di 4 juni 2024

Nieuwe gezichten bij Football Memories #4: Ton de Reus

Op de vraag wat de in Blijdorp opgegroeide Ton de Reus (81) in zijn werkzame leven…

Lees meer

Contact